Chào quý vị. Tôi rất hân hạnh được đắc cử ba lần vào Quốc Hội California, Quận 25

để phục vụ 40 triệu người dân ở California. Tôi muốn mang kinh nghiệm của tôi về

huyện nên đã quyết định ứng cử cho Giám Sát Viên (Santa Clara County Supervisor).

Trong khi là một dân biểu, tôi đã làm việc chăm chỉ để mang lại nhiều tiền hơn cho giao

thông, nhà ở cho dân, dịch vụ Sức khỏe tâm thần, an ninh và giáo dục. Tôi muốn được

có cơ hội để xem việc triển khai các tài nguyên đó.

Tôi đã sống ở huyện trong 35 năm nay. Sự tham gia trong cộng đồng kéo dài hàng thập

kỷ của tôi bao gồm phục vụ trong YMCA Metro Board, Quỹ Tình Nguyện Viên Việt Nam

(Vietnamese Volunteers Foundation), Restorative Justice Neighborhood Accountability

Board, Asian Law Alliance, Chinese History and Culture Project YMCA.

Tôi đã được bầu vào Berryessa Union School Board hai lần, Ủy Viên Hội Đồng Thành

Phố San Jose ba lần trước khi được bầu vào Quốc Hội California trong ba nhiệm kỳ

nay. Tôi trân trọng xin quý vị ủng hộ và bầu cho tôi cho Giám Sát Viên (Santa Clara

County Supervisor).

Vui lòng bỏ phiếu cho Kansen Chu cho Giám Sát Viên (Santa Clara County Supervisor)

vào tháng 3 năm 2020.

Kansen speaking.jpg